6 اسفند

درخواست حذف این مطلب
دیروز بهت اس داده بودم و چند بار زنگیدم گوشیت خاموش بود ساعت 18 کلاس داشتم دیدم تحویل اس اومد اول گفتم شاید خودت روشن کردی ولی چند بار زنگیدم جو نشنیدم گفتم حتما مامانت اینا گوشیتو روشن ،اس دادم سلام عشقیم خسته نباشی ولی جو ندادن حتما همه اس هارو خوندن چون گوشیت یه ساعت روشن بود منم چند بار زنگیدن ساعت 6 گوشیت روشن شد ساعت 7 خاموش حالا هرچی اس به هم دادیم و خوندن